Archive

Skolos-Wedell

Skolos-Wedell
StationeryStudio Identity 1995.

C

80 90 00 00

h

81 90 00 00

r

80 90 00 00

o

80 90 00 00

n

80 90 00 00

o

80 90 00 00

l

80 90 0000

o

80 90 00

g

80 90 00

i

80 90 00

c

a

l

Poster Portfolio